بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 9 تير 1384

منظور من اين است که اين از موارد نادري بود که تقلب در انتخابات توفيري در نتيجه اش نکرد.

چهارشنبه 8 تير 1384

من گمان ميکنم ....

يكشنبه 5 تير 1384

پيرزني را ستمي در گرفت ..... دست زد عمامه اکبر گرفت

شنبه 4 تير 1384

اگر احمدي نژاد نبرده بود ......

يكشنبه 29 خرداد 1384

خاتمي صحت انتخابات دور اول را تأئيد کرد!

شيخ و شحنه بهم درافتادند

شنبه 14 خرداد 1384

حکم حکومتي با صداي خودش

جمعه 13 خرداد 1384

دوباره ميچاپمت وطن!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی