بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 9 تير 1384

منظور من اين است که اين از موارد نادري بود که تقلب در انتخابات توفيري در نتيجه اش نکرد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی