بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 29 خرداد 1384

خاتمي صحت انتخابات دور اول را تأئيد کرد!

گندتر از تمام دوران ها
انتخابات دوره ٩ بود

دور اول پر از تقلب شد
بسکه آقاي خاتمي گُه بود

***

هموطن بر شمارش آرا,
اعتراضي مکن ؛ ندارد سود

هرکه گردد رئيس جمهوري
گه تر از خاتمي نخواهد بود

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی