بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 18 اسفند 1381

سلام گرفتارم اين روزها ببخشيد.

سلام
گرفتارم اين روزها ببخشيد. براي سوم نوروز « شو » دارم. کلي کار بايد کرد.
از بستر بيماري تازه در آمدم. چه آنفلانزائي خورده بودم. اول خيال ميکردم سرماخورده ام.
3 هفته طول کشيد. حالا که خوب شده ام مثل اينست که دوباره زنده شده باشم. يک تولدي ديگر است انگار. طوريست که گاه خودم را با فروغ فرخزاد اشتباه ميگيرم.

به من گفتند دوستانم که اسم آدم هائي را ميآوري و راجع بهشان افشاگري ميکني که در شأن تو نيست !
گفتم در شأن من هست که سکوت کنم؟ يا ساخت و پاخت؟ شأن از اين بالاتر که آدم به جاي نان قرض دادن به کانون نويسندگان، بنويسد که اين کانون ( در تبعيد ) تيول يک مشت حقه باز است؟ (يا بود)
من اگر ننويسم کي بنويسد؟ من اگر نگويم کي بگويد که مردم باور کنند؟

يک نفر هم که پيدا ميشود منافع خودش را پشت پا ميزند ( منافع زد و بندي و جايزه بگيري و غيره .... ) و ترس ندارد که راحع بهش افشاگري کنند ، حالا بايد خفقان « شأن» بگيرد؟

بيت:
شأن اگر شرطش سکوت است و سکون
پس به قبر هرچه شأن است و شئون
( نام شاعر بماند)

شآن از اين بالاتر (؟) که من به صراحت و بدون « امضا محفوظ » ميگويم اين عليرضا نوري زاده دلال سياست و رسانه است (؟) و درآمدش از رسانه هائي که در آن ها کار ميکند نيست. (؟) يا اسماعيل خوئي ديگر آبرو نداشت در لندن زندگي کند.(؟)
اينها که زياد قابل نيستند اما شأن مردم حکم ميکند که قلم به دست ها را بشناسند. هم آنها را ، هم مرا که اينها را مينويسم.

ولي خوب. البته نق زدن دوستان هم بي تأثير نيست. ( تمرين دمکراسي ) حالا من تا مدتي شأن خودم را حفظ ميکنم. اگر دق کردم هيچکس مسئول ترکيدن من نيست غير از همين دوستان.

------------------------------------------------------------------

بار ديگر بهار ميآيد ........... با دوتا پاسدار ميآيد ...

اين سروده ي مفصلي بود در اصغرآقاي چند سال پيش که بايد پيدايش کنم به زودي بدهم خدمتتان.
عجالتاً يک دوبيتي دارم براي اين هفته:

بهار ميرسد و دامن زمين و زمان .......... ز گونه گوني گل ، رنگ رنگ خواهد شد
ميان چهچهه ي بلبلان باغ ، دلم ........... براي خِش خِش پائيز تنگ خواهد شد ....

تا بعد. فعلاً.
ممنون از اينکه ايميل نميزنيد.
اين لينک دست راستي ( ايميل بزنيد ) که از کار افتاده ( بايد تيترش را هم پاک کنيم ) اما منباب ادب و « اي تيکت» نشاني ايميل ما هستش:

hadikhorsandi@aol.com
شب به خير
-----------------------------------------------

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی