بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 19 فروردين 1382

« خرسندآپ کمدي » در

« خرسندآپ کمدي » در آلمان

برلين
جمعه 25 آوريل – انجمن فرهنگي دهخدا
Tel: 030/ 269 49 931
Otto Braun Sall, der Staatsbibliothek
Potsdamer Str. 35, 10785 BERLIN


بوخوم
يکشنبه 27 آوريل- مرکز کتاب آيدا
Tel: 0234 / 97 04 804
Bahnhof Langendreer, Wallbaumweg 108

فرانکفورت
شنبه 3 مه
Tel: 069 / 2424 8001
Frankfurt University, ASTABillding

کلن
International Zentrum
اين برنامه از همه بامزه تر است. قرارمان به 10 مه بود. نيم ساعت پيش علي خان بکائي از سوي دوستاني که سالن گرفته بودند خبر داد که کليساي محل گفته تحقيق کرديم و معلوم شد برنامه هاي خرسندي خيلي ضدمذهبي است. بنابر اين سالن کنسل است!
حالا قرار از رور 10 مه افتاد به روز قيامت. من که وقت ندارم ولي اميدوارم به حق پنج تن خدا خودش سر پل صراط يخه مسئولان سالن را بگيرد. من که زورم به آنها نميرسد. خاک بر سر آقاي پاپ.


0000000000000000000000000000

ببخشيد. طنزنويسي که پيشتر معرفي کردم نام اصلي و کامل ايشان « ابوالفضل زروئي نصرآباد » است.
رفتم توي سايتش ديدم. يک سروده اش را هم ناخنک زدم با عنوان « يک لشگر گدا »
www.shokhan.com/zarooee
مي رود از هر طرف رقصان و با لنگر گدا
از دو سويت مي رود، اين ور گدا، آن ور گدا!
گر دهي كمتر زده تومان حسابت مي رسد
مي كند گردن كلفتي، مي كشد خنجر گدا!
با صداي دلخراشش ضجه مويه مي كند
راستي در ضجه مويه مي كند محشر گدا!
لعن و نفرين مي كند گر قلب او را بشكني
مي كند محرومت از سرچشمة كوثر گدا!
بر تو مي چسبد مثال مرد مومن بر ضريح
گر بگويي من ندارم، كي كند باور گدا؟!
هست دايم باخبر از قيمت ارز و طلا
داند از هر شخص ديگر نرخ را بهتر گدا!
گر روي در خانه اش،‌ اطراف شمران يا ونك
دست كم دارد سه تا منشي، دو تا نوكر گدا!
در صف بنزين اگر با او بد اخلاقي كني
مي كند لاستيك ماشين ترا پنچر گدا!
گر گدايان را براي پول در يك صف كني
صف كشد از شرق ري تا غرب بابلسر گدا!
بهر خارانيدن ران چون بري دستي به جيب
با هياهو مي رسند از راه، يك لشكر گدا!
خودكفا شد از گدا اين شهر و من دارم يقين
مي شود تا سال ديگر صادر از كشور گدا!

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی