بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 21 مرداد 1382

سلام سه شنبه I LOVE

سلام سه شنبه

I LOVE NEW KHOMEINI

براي امروز سروده اي داشتم راجع به عروج نوه امام.

اگر در زمان جدٌش، شعار ملت ايران! در معني، يک کم لنگ ميزد،
با روي کار آمدن نهضت حاج حسين خميني در ايران، شعار مربوطه
هم محکمتر خواهد شد:

نهضت ما حسيني ! --- رهبر ما خميني!

< علاقهَ استراتژيک آمريکا به يک خميني ديگر>
عنوان مقاله ايست از کورش عرفاني در اينترنت که من ديشب که خواندمش
حيفم آمد شما راخبر نکنم که اگر آنرا نديده ايد، بخوانيدش و به ديگران هم رد
کنيد که در اين وانفساي < قلم> يکنفر هم هست که حرف ديگري دارد و
نوشته اش را از طنز من هم جدي تر بايد گرفت!

من هيچ آشنائي با آقاي کورش عرفاني ندارم و تنها ارتباطم با ايشان ايميلي
بود که ديشب زدم و اجازهَ نقل مطلب را در اينجا گرفتم. سرودهَ من ميماند
براي بعد. عجالتاً عشق من اينست که شما انسان هاي آزاده به اينجا بفرستم:

http://news.gooya.com/2003/08/11/pdf/1108-m-13.pdf

( اگر اينجا کليکش کار نکرد در سايت "گويا" در تازه هاي 20مرداد پيداش کنيد يا به سايت آقاي عرفاني برويد)
www.korosherfani.com

***
علاقمندان به دريافت شماره تازه نشريه < اصغرآقا >
لطفاً يادداشت جمعهَ گذشته را بخوانند و عمل کنند.
***

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی