بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 26 مهر 1396

نوعی پاسدار

پاسدار است و اگر پولش دهی
نوکرت، خدمتگزارت میشود

هرکجا کار خلافی میکنی
از دل و جان پاسدارت میشود

ویسکی و کنیاک بهرت آورد
ساقی بزم و قمارت میشود

کم کمک با او اگر قاطی شوی
نم نمک خانم بیارت میشود

این زمان جدّیت کارش ببین
چند سال بعد سردارش ببین

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی