بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 19 مهر 1396

نامه نویس است پدرسوخته
با انگلیس است پدرسوخته
کس نتواند بخورد تخم او
بِنتِ رئیس است پدرسوخته

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی