بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 10 مهر 1396

ویزایی

خاک عالم به سرت ویزایی
ای بسوزد جگرت ویزایی
مادرم مُرد و ندیدم او را
تف به گور پدرت ویزایی
------
لندن - مهر ۹۶

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی