بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 6 مهر 1396

ای بابا

دختر انگلیسی زیبا
سه جوان دید توی مهمانی

از کجایید؟ اصغری فوری
گفت: مادرید! یُو سُوی اسپانی!

احمدی گفت: می ایتالینو
هاف رُم، هاف نیز میلانی!

سومی یک جوان افغان بود
طفلکی گفت: آی ام ایرانی!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی