بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 26 فروردين 1396

شعار انتخاباتی «اصغرآقا»ی ما:

شعار انتخاباتی «اصغرآقا»ی ما:
-------------------
چهار قاتل، سه آدمکش، دو جانی
یکی را برگزین گر میتوانی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی