بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 11 تير 1395

تفاوت دو سردار

تفاوت دو سردار
---------
یکنفر پرسید از آقای رهبر «ای بزرگ
در چنین جنگل چه فرقی هست بین گرگ و گرگ؟

از چه آن سردار را از جای خود برداشتید؟
از چه این سردار را در جای او بگذاشتید؟»

گفت «استاندارد ما گستاخی و هتاکی است
مایه ی پیروزی ما فرزی و چالاکی است

آن یکی کُند است و سنگین است و تُرمُز میکند
این یکی بهتر به زندانی تجاوز میکند»

%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2.jpg

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی