بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 23 فروردين 1395

در مطبخ وطن

در مطبخ وطن
---------

گوشت را و دنبه را در مطبخم
گربه ی عمامه بر سر خورده بود
تا بجنبم دزد را پیدا کنم
گربه دزده چوب را هم برده بود

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی