بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 24 مرداد 1394

مهدی به حبس رفت ولی مجتبا نرفت


مهدی به حبس رفت ولی مجتبا نرفت
آن رفت از برای چه و این چرا نرفت؟
فرزند دیو رفت به زندان و من هنوز
در حیرتم چرا پسر اژدها نرفت !؟

Medi.jpg

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی