بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 21 مرداد 1393

سیمین زیر دستگاه تنفس مصنوعی

نفس میکشم زیر این دستگاه
تعارف ندارم، نفس نه، که آه

گویا

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی