بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 28 تير 1393

اصغر ِ قاتل است این یارو


netanyahu.jpg

این یارو
----

چون بلا نازل است این یارو
سنگ و آهن دل است این یارو

ولی البته بهر بی.بی.سی
بهترین مسهل است این یارو!

میکشد بچه های مردم را
اصغر ِ قاتل است این یارو

***
کله خر آن حماس لجباز است
که همینطور موشک انداز است

این یکی هم بهانه میجوید
سگ هار است و در پی گاز است

توی فیلم صدای آمریکا
دیدمش، ناطق و سرافراز است

در محله ول است این یارو
اصغر قاتل است این یارو

***
هر یهودی نژاد آزاده
گشته غمگین و در شک افتاده

کاینچنین قتل عام را فرمان
چه کسی برده و چه کس داده ؟

باز هم رایشی شده پیدا ؟
باز هم هیتلری شده زاده ؟

بنیامین جاهل است این یارو
اصغر قاتل است این یارو

***
ظاهرا خون بچه ی غزه
کرده توی مذاق او مزه
---------------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی