بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 23 اسفند 1392

چپ سلطنت طلب!


ابراهیم گلستان در آغاز یکی از قصه هایش نوشته بود: «هرگونه شباهت آدم های این داستان با افراد واقعی، تقصیر خود آن افراد واقعی است.»
------------------------
چپ سلطنت طلب!
-----------------------
چپ چپ و سلطنت طلب ها، راست
هر دوتا احترامشان برجاست

لیک در پشت این اپوزیسیون
توی اینترنت و تلویزیون

آنکه فرصت طلب تر از همه است
آنکه ته لیس قاب و قابلمه است

آنکه خوشخدمت و جلب شده است
آن، چپ سلطنت طلب شده است!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی