بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 11 بهمن 1392

پیامی با شرمندگی به هموطنان داخل

RasanatW2.jpg

گفتم میان ساده دلان، ساده مغز کیست؟
گفت آنکه دست او سوی باب الحوائج است

گفتم که ساده مغزتر از او درین دیار؟
گفت آنکه چشم او به رسانات خارج است

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی