بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 22 شهريور 1392

وزیر دادگستری روحانیجون و مقام شتر در ام القرای اسلامی

در صفحه فیسبوک هادی خرسندی
-------
ببینید چی گفته وزیر دادگستری روحانیجون:
«ارزش انسان در اسلام بر اساس قیمت گاو و گوسفند و شتر است»!
-------------------------
خاک بر سر انگار سروده چند سال پیش مرا در باره «مقام شتر در ام القرا» نخوانده بوده:

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی