بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 22 مرداد 1392

خر همان خر، رهبری بر آن سوار ....

هموطن علاف روحانی مشو - زینب این تعزیه خوانی مشو
سرودۀ تازه در «گویانیوز»
---------------------------------
ضمناً شنبه به شنبه یک شعر روی FaceBook

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی