بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 4 تير 1392

تاریخ نویس

تقدیم به تاریخنویسان بزرگ میهن: علی. م – حمید. ش. جلال. م
-------------------
تاریخنویس است

این آدم فعال که با جعل جلیس است -ــــ تاریخنویس است
مرئوس شده، تابع دستور رئیس است -ــــ تاریخنویس است

در قلب حوادث بکند قلب حقایق ــــ با ذکر دقایق
در مکتب او چهره حق پر لک و پیس است -ــــ تاریخنویس است

قاتل شده مقتول و حقایق شده مخدوش ــــ اصل سندت کوش؟
«آبگوشت بر آن ریخته، نم دارد و خیس است!» ــــ تاریخنویس است

تاریکنویس است نه تاریخنویس این! ــــ اسناد دروغین
او ناشر هرگونه اکاذیب سلیس است ــــ تاریخنویس است

گویند که تاریخ نه سرمایه کسب است ــــ این حرف نچسب است!
سوداگر تاریخ همین شخص شخیص است ــــ تاریخنویس است

آقا نه یکی راوی آزاد ز هر سوست ــــ سوها همه با اوست! - -
گه قاضی و گه دادستان، گاه پلیس است ـــ تاریخنویس است

بدکاره اگر بوده فلانکس به فلانسال ــــ‌ بیخود شده جنجال!
این ماله به کف در صدد راست و ریس است ــــ تاریخنویس است

تاریخنویسان نه همه شعبده بازند ــــ یا بنده آزند
این زان دو سه تن شعبده بازان حریص است ــــ تاریخنویس است

هر معترضی، منتقدی، کرده اگر پخ ــــ ترسیده مورخ!
با غیظ و غضب در صدد جعل حدیث است ــــ تاریخنویس است

گه شمر، حسین است و معاویه، شهیدش ـــــ عباس، یزیدش!
گه فاطمه مادرزن «زید ابن شعیت» است ــــ تاریخنویس است

خوانده ست «کنس سلطنه» را اوج سخاوت!، ـــ آنگه ز عداوت:
گفته است ولی حاتم طائی چه خسیس است! ـــ- تاریخنویس است

گر مختصری از «کچل الدوله» بگیرد ــــ (هدیه بپذیرد!)
گوید کچل الدوله سرش جنگل گیس است ــــ تاریخنویس است

داده به فلان خوک سجایای فرشته ــــ آنگاه نوشته:
او مخترع ژامبون و کالباس و سوسیس است!ــــ تاریخنویس است

افسوس که با اینهمه دانش که در آقاست ــــ خطش نبود راست
اما به عوض جلد کتابش چه نفیس است! ـــــ تاریخنویس است

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی