بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 29 خرداد 1392

چهارده دوبیتی تاریخی!

چهارده دوبیتی تاریخی!

آنکه دستش قرمز است از خون میهن میرود
بوده بر مافوق و از مادون میهن میرود
آنکه همچون نفخ می پیچید در بطن وطن
همچو گوزی حالیا از کون میهن میرود

کبک ملت چون خروسی نغمه خوانی میکند
شور و شادی در خیابان حکمرانی میکند
ناظری میگفت در اینگونه عزل و نصب ها
ملت ایران زیادی شادمانی میکند

میرود اما نه امید تحول میرود
از رژیم قتل و غارت، جزئی از کل میرود
خاتمی، روحانی، اکبر در جوار سیدعلی
بلبلان هستند، تنها شاخه ای گل میرود

باقیش در «گویا»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی