بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 21 خرداد 1392

بیا «انتخابات-بازی» کنیم

بیا «انتخابات-بازی» کنیم - دم آخری صحنه سازی کنیم
بمالیم بر کله های همه - همان شیره را قابلمه قابلمه
همان شیرۀ خالص و پر دوام - ز محصول انگور باغ امام
همان شیرۀ صادره از خمین - که بفشرده انگور آن میرحسین
همان شیره که شهره در خوبی است - فرآوردۀ دست کروبی است .....
---------------------------------------------------
طنز داغ و تازۀ «لاغگو» - تا تمام نشده بشتابید!
http://news.gooya.com/columnists/archives/161554.php#more

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی