بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 26 ارديبهشت 1392

انتخابات

نه من دیگر به اکبر میدهم رأی
نه بر کاندید رهبر میدهم رأی
وگر شرکت کنم در انتخابات
به شخص خود، به این خر .... میدهم رأی!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی