بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 6 دي 1391

نامه ایرج مصداقی به فائزه رفسنجانی

ایرج مصداقی دقیق میگوید. درست میگوید. از نوشته اش نمونه برداری میکنم: وقتی سیلی «مادر عالمه» به صورت فائزه را یادآور میشود، انگار در آن لحظه در آن جلسه بوده. چند سال پیش که به هلند رفته بودم شاهدان عینی برایم تعریف کردند که مادری به بهانۀ تقدیم شاخه گلی به میز سخنرانی نزدیک میشود و کشیده ای به صورت فائزه میزند. برنامه های فائزه در هلند بهم میخورد و باز میگردد. ایرج مصداقی وجدان بیدار و افشاگر زمانۀ ماست. بخوانیمش.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی