بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 23 آبان 1391

چراغ تلویزیون «رها» دوباره روشن شد!

تلویزیون مستقل «رها» که در پی پاره ای پیشآمدهای اداری و فنی وقفه ای چند روزه را تجربه کرد، در ساعت دو نیم بعد از ظهر امروز (لندن - سه شنبه) به سوی پخش دوباره رفت.

در محیطی سرشار از تفاهم بین علی اصغر رمضانپور (مدیر فعلاً مستعفی) و مهرداد خوانساری (رئیس هیات امنا) علیرغم شور و شوق کیهان شریعتمداری و برخی معاندین مستقل برونمرزی!، قرار شد هرچه زودتر چراغ «رها» دوباره روشن شود. این نشست خوشایند، لطف حضور خانم شهران طبری همکار روزنامه نگارمان را با خود داشت و مهرداد خوانساری پذیرفت که تلویزیون رها پاسخگوی مطالبات همه کسانی باشد که به نوعی برای رها برنامه ای آفریده یا اجرا کرده یا به هر نحوی سفارشات مدیر مستعفی را برای تلویزیون انجام داده اند.

خوانساری از رمضانپور خواست که همدلی و همراهی خود را با «رها» نگسلد و طرفین به توافق رسیدند که همچون گذشته نسبت به شایعات و سمپاشی ها و آتش افروزی هائی که مآلاً دودش به چشم اپوزیسیون برونمرزی میرود، بی اعتنا باشند. آقای خوانساری همچنین مراتب سپاس و قدردانی آقای جهانشاهی، بنیانگذار «رها» را به اقای رمضانپور رساند.

این نشست را من ترتیب دادم تا کلید ساختمان «رها» در قفلش بچرخد و بر و بچه ها به کارشان بازگردند تا من هم بتوانم در فرصتی مناسب خود را به آنجا رسانده، چتر سیاهی را که دو ماه است در استودیوشان جا گذاشته ام، بردارم و بیارم. هوای لندن مثل هوای سیاست، قابل اعتماد نیست!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی