بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 1 آبان 1391

طنز شیرینی از «لاغگو» در گویا

روزی که امامخمینی همه را خنداند. «لاغگو»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی