بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 27 مهر 1391

گاز و برق مجانی امام

از آرشیو خودم:

با وعده گاز و برق مفتی - یک روز امام کرده رنگت
گازت که گرفت، رایگان بود - برق از تو پرید، مفت چنگت

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی