بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 13 خرداد 1391

ابوموسای خالی

پریشب بچه ام با ناله شد جفت،
"شدیداً ضعف کرده"، مادرش گفت.
به او گفتم که لای نان بپیچد
برای او، ابوموسای یامفت!

روانم تا سحر زین غصه افسرد
که طفل از گشنگی خوابش نمیبرد.
به سفره نان نبود و کودک ما
بدون نان ابوموسا نمیخورد!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی