بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 7 خرداد 1391

عجبا !

خلقی ز پی خودت کشاندی عجبا
بر جنبش خود فاتحه خواندی عجبا
من رد شده ام ز خط قرمز، اما
تو پشت چراغ سبز ماندی عجبا!

.............................. .............................. هادی. امروز

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی