بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 12 ارديبهشت 1391

عکس قاتل احتمالی سلمان رشدی

در سالروز فتوای قتل سلمان رشدی توسط امامخمینی، تازه امروز عکس قاتل احتمالی او منتشر میشود. این فتوا ضمانت اجرائی نداشت! و جز کنفی برای امام به بار نیاورد!

Rushdiw.jpg

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی