بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1391

دیپلماسی زیرآبی فرهنگی با انگشت!

طنزی در رابطه دیپلمات خیس ایرانی در برزیل («لاغگو» در گویانیوز)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی