بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 25 فروردين 1391

روشنفکری کمياب شاهرخ مسکوب

این مقاله خواندنی است. شاهرخ مسکوب از نازنینانی بود که رفت. شهلا شفیق، نازنینی که هست در هفتمین سالروز مسکوب از آن مرد بزرگ میگوید، در سایت بی.بی.سی
ضمناً تیتر مقاله را به دو وجه میتوان خواند: شاهرخ مسکوب را روشنفکری کمیاب بدانیم یا نوع روشنفکری او را شکلی کمیاب از روشنفکری بدانیم؟ من به هر دو صورت خواندم!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی