بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 19 اسفند 1390

زندانیان سیاسی و این بابا

«آزادی زندانیان سیاسی، کف خواسته های ماست.»
خاتمیجون پیش از انتخابات

زندانیان سیاسی و این بابا


اینگونه که سید، کف تو رفته به طاق ات
در حیرتم از اینکه چه مانده ز اتاق ات

یک عده به زندان سیاسی نگرانند
از اینکه مگر خسته شده ساعد و ساق ات

آنان که به دوران تو در حبس فتادند
گویند ز مطبوعی شلاق و چماق ات!

اینقدر بفرما نزن ای مرد به ملت
زان دیگ که رهبر بنهد روی اجاق ات

دلبستۀ امثال تو از بهر رهائیست
هادی که بود شهرۀ عالم به حماق ات!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی