بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 14 اسفند 1390

خاتمی تریاک قاطی دار بود!

دوستم خبر داد که شعر خاتمی مرا یک سایتی گذاشته. مال چهار پنج سال پیش است. گفتم شما هم بخوانید.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی