بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 6 اسفند 1390

انتخاب - انتخابات

نه من دیگر به اکبر میدهم رأی
نه بر کاندید رهبر میدهم رأی
وگر شرکت کنم در انتخابات
به شخص خود، به این خر میدهم رأی

هادی خرسندی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی