بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 20 بهمن 1390

سالروز آمدن امام و سالگرد انقلاب

آمد و با همۀ پختگی ام خامم کرد
ملت زنده بُدم، اُمت اسلامم کرد
بر درختی که خودم کاشتم آویخت مرا
با طنابی که خودم بافتم اعدامم کرد

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی