بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 31 مرداد 1390

هیلا صدیقی، هالو و شاعر افغان

غروب در نفس گرم جاده رفتی؟ نه
پیاده آمده بودی، پیاده رفتی؟ نه
این مثنوی بلند تازه را از دست ندهید. در «گویا»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی