بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 23 خرداد 1390

مدحی آمد اینطرف را دید و رفت

سردار مدحی - مأمور امنیتی رژیم - به عنوان مخالف فراری، از ایران آمد و مدتی چند تا از مبارزان فعال اپوزیسیون را سر کار گذاشت!

مدحی آمد اینطرف را دید و رفت
مدتی در خارجه چرخید و رفت
با زبان ساده: مأمور رژیم
بر در آن چند تن مالید و رفت

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی