بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 8 اسفند 1389

تکليف ديوار آهني با آن عظمت چه ميشود؟

چهل و هشت ساعت از مطلب پائيني (راجع به ميرحسين و ديوار آهني) نگذشته بود - به قول يک ايميل «خودت مسخره اي، ديوار را هم مسخره ميکني و باور نميکني»، - که من اين چند خط «مسخره» را نوشتم، خبر آمد که ميرحسين و همسرش را از آنجا به خانه ي امني در جاي ديگر برده اند. (کروبي و همسرش را هم).اي بابا پس تکليف آن ديوارآهني با آن عظمت و اهن و تلپ و شرح و بسط چي شد؟ اينها که ميخواستند آنها را ببرند ديگر چرا ديوار کشيدند؟ آقا ما ديگر اخبار ديوار را مسخره نميکنيم لطفا برشان گردانيد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی