بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 5 اسفند 1389

پسرمان فداي سر خامنه اي!

پدر حامد نورمحمدي در شيراز گفته است پسرش در تصادف کشته شده و تير نخورده. قدري هم شعار حکومتي داده و به «سران فتنه» توپيده. من نميدانم شغل اين مرد داغديده چيست اما بايد همکار دکتر روح الاميني رئيس انستيتو پاستور تهران باشد! او از خامنه اي و احمدي نژاد عذرخواهي هم کرد که پسرش در کهريزک مأموران را آزار ميداده و زير شکنجه جيغ ميکشيده و دير ميمرده! خوب است نورمحمدي پدر را بفرستند پيش روح الاميني پدر کارآموزي.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی