بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 27 بهمن 1389

ميم. لبخند، کارتونيستي خودجوش و مردمي!

طنز تازه ي حميدرضا رحيمي را در هزل داتکام دنبال ميکنيد؟ چه ميکند اين فدوي!
حالا کارتون هاي شيرين «ميم. لبخند» را ببينيد. اين مرد کارتون را در شصت و پنج سالگي شروع کرده و فقط به عشق مبارزه. وگرنه سخت مشغول کار ديگري است در اروپا براي گذران زندگي. من از شيريني کارهايش کيف ميکنم. اگر کارتون هايش صلابت شعر ملک الشعراي بهار را ندارد، اما دلنشيني دوبيتي هاي باباطاهر چاشني قلم اوست. حالب اينکه صاحب سبک است و کارش از دوکيلومتري لبخند ميزن که منم!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی