بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 14 بهمن 1389

چرا ايراد ميگيري؟

يک ايميل آمد راجع به يادي که از جهان پهلوان تختي کرده بوديم (چند پله پائين تر) که آقاجان، يکنفر هم که به جاي عکس جانوران حکومتي، عکس تختي را ميگذارد شما ايراد ميگيري. گفته بود اين شخص سرهنگ یوسف بختکی است، يک افسر خوشنام و مردمدوست.
لحن نامه بر دل نشست و باور آمد. ياد تختي را همراه با سرهنگ یوسف بختکی و همه ي زنان و مردان جوانمرد و و جوانزن گرامي ميداريم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی