بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 12 بهمن 1389

رباعي رفع نحوست

حیف است که بي سر و صدا دک بشوید
ساقط ز تظاهرات اندک بشوید
هرچند که غرقه در نحوست شده اید
خواهم که یکی یکی مبارک بشوید!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی