بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 10 بهمن 1389

رباعي نه خير

آنان که به تعبير شما تندرو_اند
در تونس و مصر طالب نظم نو_اند
گوئيد سي و دوسال هستند عقب؟
نه خير! يکي دو سال از ما جلو_اند

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی