بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 25 دي 1389

در رابطه با برنامه ي مادرفروشي!

طنز اگر پرمايه باشد، ميبرند
مردم و گوينده ي آن، کيف طنز
طنز اگر افتد به راه ابتذال
حيف ِ مهران مديري، حيفِ طنز

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی