بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 23 دي 1389

من آنم که تختي جوانمرد بود!

Sardar-ba-TakhtWi.jpg
در سالروز خودکشي تختي بزرگ، يادي هم از اين سردار تختي-دوست بکنيم! آه که اگر جهان پهلوان زنده بود با ديدن اين عکس دوباره خودکشي ميکرد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی