بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 19 دي 1389

در سوگ هموطنی دیگر .... مرگ تلخ شاهزاده

یک ایرانی تحصیلکرده و مرفه، دور از وطن به زندگی خود خاتمه داد.
در کنار خبرهای شکنجه و قتل زنان و مردان وطن، خبر خودکشی شاهزاده، تلخی ی دیگر دارد، گرچه، سرچشمه ی همه ی این تلخی ها یکی ست.
به خانم شهبانو فرح، آقای اردشیر زاهدی، بستگان و نزدیکان شاهزاده و همه ی آنان که این خبر بغضی شد در گلوی شان، تسلیت میگویم.

بی تو نه امور این جهان لنگ شده
نه بین زمین و آسمان جنگ شده
نه کوه شده آب و نه دریا شده خشک
اما دل من برای تو تنگ شده

******
دیگر اینکه میگویم اگر ما یک ملتی بودیم که میتوانستیم بدون دخالت دادن حب و شراکت دادن بغض و به دور از خودنمائی و خودشیرینی، مرگ یک شاهزاده را بررسی کنیم، چه بسا که شاهزاده مان هیچوقت خودکشی نمیکرد!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی