بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 25 آذر 1389

هموطن اسمتو درست بگو

دست انداختن خبرنگار بی.بی.سی هم شیرینکاری یک جوان ایرانی بچه محل ماست! پسرک نالوطی دیروز به عنوان شاهد یک حادثه در غرب لندن، خبرنگار حوادث بی.بی.سی را گذاشته سر کار! و از فارسی ندانستن او استفاده ای ناجوانمردانه کرده است. در نتیجه باعث شده که در رادیو و سایت بی.بی.سی و روزنامه هائی که از بی.بی.سی نقل کردند خبر چنین بیاید:
One witness, Koon Midam, said: "The man was asked to show a valid ticket and went into a violent rage.....''
پسرجان باز دمت گرم که ملیتت را فاش نکردی ولی از این کارها هم نکن!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی