بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 23 آذر 1389

اطلاعیه ی خصوصی احمدی نژاد در برکناری متکی

"جون اسی یک کاری کردم تف در ِ کونش خشک بشه" !

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی